Đó là yêu cầu của Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực tại buổi làm việc về tình hình, kết quả công tác Thi hành án dân sự (T...

 Đó là yêu cầu của Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực tại buổi làm việc về tình hình, kết quả công tác Thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm tại Cục THADS tỉnh Bình Định mới đây.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực làm việc với Cục THADS Bình ĐịnhPhó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực làm việc với Cục THADS Bình Định

Thi hành xong tăng về việc và tiền

Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh Bình Định qua hơn 5 tháng đầu năm 2022, các cơ quan THADS trong tỉnh đã chủ động triển khai, thực hiện kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, đã thi hành xong 2.092 việc, đạt tỉ lệ 46,70% (tăng 1,57%) so với cùng kỳ năm 2021. Số tiền thi hành xong là: 83.225.772.000 đồng, đạt tỉ lệ 11,98% (tăng 5,76%) so với cùng kỳ năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã thụ lý và theo dõi thi hành 12 việc, hiện các cơ quan Thi hành án tiếp tục làm việc và yêu cầu người phải thi hành án thực hiện đúng theo bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

Cục THADS tỉnh đã tổ chức kiểm tra toàn diện đối với 02/04 đơn vị (Chi cục THADS huyện Phù Cát, An Lão) theo Quyết định số 327/QĐ-CTHADS, ngày 20/12/2021 của Cục THADS tỉnh. Đối với các đơn vị không thuộc diện kiểm tra toàn diện Cục sẽ tổ chức kiểm tra các chuyên đề phù hợp với yêu cầu công tác theo kế hoạch đã ban hành. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc tự kiểm tra, báo cáo kết quả về Cục THADS tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Đến nay, các cơ quan THADS tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 28 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó: 08 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 20 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã thực hiện việc chuyển đơn theo quy định. Kết quả: đã giải quyết xong 06/08 đơn, chuyển kỳ sau giải quyết 02 đơn thư (01 khiếu nại, 01 tố cáo).

Công tác phối hợp, nhất là Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS giữa cơ quan THADS với các cơ quan như: Tòa án, Kiểm sát, Công an, Trại giam Kim sơn, Ngân hàng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Bảo hiểm xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện, góp phần giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, khó thi hành, nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác THADS của tỉnh.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả cao hơn; công tác tiếp công dân tiếp tục được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; công tác thi đua khen thưởng được phát động và triển khai thực hiện phong trào; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt và tăng cường hơn trong toàn Hệ thống.

Tăng công tác kiểm tra, tự kiểm tra

Trên cơ sở kết quả công tác 6 tháng năm 2022, các ý kiến báo cáo, giải trình, kiến nghị đề xuất của các cơ quan THADS trong tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS chỉ đạo yêu cầu các cơ quan THADS của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp THADS trong thời gian tới.

Trước hết, cần nắm bắt, xác định rõ những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm để có các giải pháp phù hợp trong thời gian đến, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn để chỉ đạo tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 theo Chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; triển khai thực hiên nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS tỉnh tại Công văn số 679/TCTHADS-TKDLCN, ngày 08/3/2022 về tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2022.

Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường xuyên giữ mỗi liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương; kịp thời báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo THADS để chỉ đạo công tác phối hợp, tháo gỡ những vụ việc có khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tập trung tổ chức THADS, nhất là án có điều kiện thi hành, có kế hoạch giải quyết xong từng loại việc, đảm bảo sơ kết công tác 6 tháng phải đạt các mức chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án đã đề ra. Rà soát, lập danh sách những loại việc có điều kiện, những loại việc có số tiền lớn, án tín dụng ngân hàng nhưng đã quá 03 năm chưa thi hành xong để chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Tăng công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc chế độ Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực tiếp tiếp công dân định kỳ; Cục và các đơn vị thuộc Cục tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung, quyết liệt thi hành các vụ việc tham nhũng, kinh tế; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước.

Tập trung theo dõi thi hành án hành chính, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan Thi hành án trong quá trình theo dõi, thi hành án hành chính; kịp thời báo cáo, kiến nghị người đứng đầu cơ quan cấp trên của người phải thi hành án hành chính chỉ đạo thi hành, xử lý trách nhiệm nếu người phải thi hành án không thực hiện bản án, quyết định về hành chính.

Đồng chí Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS cũng đã giải đáp một số kiến nghị; chia sẻ những khó khăn; động viên công chức, người lao động của các cơ quan THADS tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong năm 2022.

Hoàng Việt