(PLVN) - Theo Quyết định 26/2018/QĐ/TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn thực hiện thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự ...

 (PLVN) - Theo Quyết định 26/2018/QĐ/TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn thực hiện thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị (TTXDĐT) trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội là 2 năm (từ ngày 10/8/2018). Như vậy, thời hạn thí điểm kết thúc vào ngày 10/8/2020.